Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Telerau ac amodau defnyddio’r wefan

1. Cyflwyniad

1.1 Mae’r telerau ac amodau hyn yn rheoli eich defnydd o’n gwefan.

1.2 Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych chi’n derbyn y telerau ac amodau hyn yn llawn; yn unol â hynny, os ydych chi’n anghytuno â’r telerau ac amodau hyn neu unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, ni ddylech ddefnyddio ein gwefan.

1.3 Os ydych chi’n cofrestru â’n gwefan, cyflwyno unrhyw ddeunydd i’r wefan neu’n defnyddio unrhyw un o wasanaethau’r wefan, gofynnwn i chi gytuno â’r telerau ac amodau hyn yn benodol.

1.4 Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis; trwy ddefnyddio ein gwefan neu gytuno i’r telerau ac amodau hyn, rydych chi’n rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis yn unol â thelerau ein polisi cwcis.

2. Hysbysiad hawlfraint

2.1 Hawlfraint (h) 2015 Cyngor Tref Rhuthun.

2.2 Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau penodol y telerau ac amodau hyn:
(a) rydym ni, ynghyd â’n trwyddedwyr, yn berchen ar ac yn rheoli’r holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill ein gwefan a’r deunydd yn ein gwefan; a
(b) cedwir yr holl hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill ein gwefan a’r deunydd yn ein gwefan.

3. Trwydded i ddefnyddio’r wefan

3.1 Cewch:
(a) edrych ar dudalennau ein gwefan mewn porwr;
(b) lawrlwytho tudalennau o’n gwefan i’w storio mewn porwr;
(c) argraffu tudalennau o’n gwefan;
(ch) darlledu ffeiliau sain a fideo o’n gwefan;
yn ddarostyngedig i ddarpariaethau eraill y telerau ac amodau hyn.

3.2 Ac eithrio fel y caniateir yn benodol gan Adran 3.1 neu ddarpariaethau eraill y telerau ac amodau hyn, ni ddylech lawrlwytho unrhyw ddeunydd o’n gwefan nac arbed unrhyw ddeunydd o’r fath ar eich cyfrifiadur.

3.3 Cewch ddefnyddio ein gwefan ar gyfer eich dibenion personol a busnes eich hunan yn unig, ac ni chewch ddefnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion eraill.

3.4 Ac eithrio fel y caniateir yn benodol gan y telerau ac amodau hyn, ni ddylech olygu nac addasu fel arall unrhyw ddeunydd yn ein gwefan.

3.5 Oni bai eich bod chi’n berchen ar neu’n rheoli’r hawliau perthnasol i’r deunydd, ni ddylech:
(a) ailgyhoeddi deunydd o’n gwefan (yn cynnwys ailgyhoeddi ar wefan arall);
(b) gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu deunydd o’n gwefan;
(c) dangos unrhyw ddeunydd o’n gwefan yn gyhoeddus;
(ch) ailgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ecsploetio deunydd o’n gwefan fel arall at ddiben masnachol; na
(d) ailddosbarthu deunydd o’n gwefan.

3.6 Cadwn yr hawl i gyfyngu ar fynediad i rannau o’n gwefan, neu’n wir y wefan gyfan, yn ôl ein disgresiwn; ni ddylech ochel nac osgoi, neu geisio gochel neu osgoi, unrhyw fesurau cyfyngu ar fynediad i’n gwefan.

4. Defnydd derbyniol

4.1 Ni ddylech:
(a) defnyddio ein gwefan mewn unrhyw fodd neu weithredu mewn unrhyw fodd sy’n achosi, neu a allai achosi, difrod i’r wefan neu nam i berfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y wefan;
(b) defnyddio ein gwefan mewn modd sy’n anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol, neu yng nghyswllt unrhyw weithgaredd neu ddiben anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol;
(c) defnyddio ein gwefan i gopïo, storio, lletya, trawsyrru, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys neu sy’n gysylltiedig ag ysbïwedd, firws cyfrifiadurol, ceffyl Troea, mwydyn, cofnodwr trawiadau bysellau, gwreiddwedd neu feddalwedd cyfrifiadurol maleisus arall;
(ch) cynnal unrhyw weithgareddau casglu data awtomatig neu systemataidd (yn cynnwys, heb gyfyngu, grafu, cloddio data, echdynnu data neu gynaeafu data) yn neu yng nghyswllt ein gwefan heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol;
(d) gael mynediad i neu ryngweithio fel arall â’n gwefan gan ddefnyddio unrhyw robot, pry copyn neu ddull awtomatig arall;
(dd) amharu ar y cyfarwyddiadau a nodir yn y ffeil robots.txt ar gyfer ein gwefan; na
(e) defnyddio data a gesglir o’n gwefan ar gyfer unrhyw weithgaredd marchnata uniongyrchol (yn cynnwys, heb gyfyngu, marchnata trwy e-bost, marchnata trwy negeseuon testun, telefarchnata a phostio uniongyrchol).

4.3 Rhaid i chi sicrhau fod yr holl wybodaeth rydych chi’n ei darparu i ni trwy ein gwefan, neu yng nghyswllt ein gwefan, yn wir, cywir, cyfredol, cyflawn ac nad yw’n camarwain.

5. Cofrestru a chyfrifon

5.1 Er mwyn bod yn gymwys i gael cyfrif ar ein gwefan dan yr Adran 5 hon, mae’n rhaid i chi fod yn o leiaf 18 oed ac yn byw yn y Deyrnas Unedig.

5.2 Cewch gofrestru am gyfrif gyda’n gwefan drwy lenwi a chyflwyno’r ffurflen cofrestru am gyfrif ar ein gwefan, a chlicio ar y ddolen ddilysu yn y neges e-bost a anfonir atoch chi gan y wefan.

5.3 Mae’n rhaid i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig ar unwaith os ydych chi’n dod yn ymwybodol fod eich cyfrif wedi ei ddefnyddio yn ddiawdurdod.

5.4 Ni ddylech ddefnyddio cyfrif unigolyn arall i gael mynediad i’r wefan, oni bai eich bod wedi derbyn caniatâd penodol gan yr unigolyn hwnnw i wneud hynny.

6. Adnabyddiaeth a chyfrineiriau defnyddwyr

6.1 Os ydych chi’n cofrestru am gyfrif gyda’n gwefan, byddwn yn darparu adnabyddiaeth defnyddiwr a chyfrinair i chi.

6.2 Ni ddylai eich adnabyddiaeth defnyddiwr fod yn dueddol o gamarwain a rhaid iddo gydymffurfio â’r rheolau cynnwys a nodir yn Adran 9; ni ddylech ddefnyddio eich cyfrif nac eich adnabyddiaeth defnyddir ar gyfer neu yng nghyswllt ddynwared unrhyw unigolyn.

6.3 Rhaid i chi gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol.

6.4 Rhaid i chi ein hysbysu’n ysgrifenedig ar unwaith os ydych chi’n dod yn ymwybodol fod eich cyfrinair wedi’i ddatgelu.

6.5 Rydych chi’n gyfrifol am unrhyw weithgaredd ar ein gwefan sy’n deillio o unrhyw fethiant i gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol, a gellid eich dal yn atebol am unrhyw golledion yn deillio o fethiant o’r fath.

7. Canslo ac atal cyfrif

7.1 Gallwn:
(a) atal eich cyfri;
(b) canslo eich cyfri; a/neu
(c) golygu manylion eich cyfrif,
ar unrhyw adeg yn unol â’n disgresiwn, heb unrhyw hysbysiad neu esboniad.

7.2 Cewch ganslo eich cyfrif ar ein gwefan gan ddefnyddio’r panel rheoli cyfrif ar y wefan.

8. Eich cynnwys: trwydded

8.1 Yn y telerau ac amodau hyn mae “eich cynnwys” yn golygu’r holl waith a deunyddiau (yn cynnwys, heb gyfyngu, testun, graffeg, delweddau, deunydd sain, deunydd fideo, deunydd clyweledol, sgriptiau, meddalwedd a ffeiliau) yr ydych chi’n eu cyflwyno i ni neu ein gwefan ar gyfer eu storio neu eu cyhoeddi yn, neu eu prosesu gan, neu eu trosglwyddo trwy gyfrwng ein gwefan.

8.2 Rydych chi’n rhoi i ni drwydded fyd-eang, ddiwrthdro, anghyfyngol, di-freindal i gyhoeddi eich cynnwys ar ac yng nghyswllt y wefan hon ac unrhyw wefan ddilynol.

8.3 Rydych chi’n rhoi’r hawl i ni is-drwyddedu’r hawliau a drwyddedir dan Adran 8.2.

8.4 Cewch olygu eich cynnwys i’r graddau a ganiateir gan ddefnyddio’r swyddogaethau golygu sydd ar gael ar ein gwefan.

8.5 Heb ragfarn i’n hawliau eraill dan y telerau ac amodau hyn, os ydych chi’n torri unrhyw ddarpariaeth y telerau ac amodau hyn mewn unrhyw ffordd, neu os ydym ni’n amau’n rhesymol eich bod wedi torri’r telerau ac amodau hyn mewn unrhyw ffordd, medrwn ddileu, dadgyhoeddi neu olygu unrhyw ran neu’r cyfan o’ch cynnwys.

9. Eich cynnwys: rheolau

9.1 Rydych chi’n gwarantu ac yn sicrhau y bydd eich cynnwys yn cydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn.

9.2 Ni ddylai eich cynnwys fod yn anghyfreithlon, ni ddylai amharu ar hawliau cyfreithiol unrhyw unigolyn, ac ni ddylai fedru arwain at weithredu cyfreithiol yn erbyn unrhyw unigolyn (ym mhob achos dan unrhyw awdurdodau a dan unrhyw gyfraith berthnasol).

9.3 Ni ddylai eich cynnwys, a defnydd eich cynnwys gennym ni yn unol â’r telerau ac amodau hyn, fod yn:
(a) enllibus neu’n ffug faleisus;
(b) anllad neu’n anweddus;
(c) torri unrhyw hawlfraint, hawl moesol, hawl cronfa ddata, hawl nod masnach, hawl dylunio, hawl efelychu neu unrhyw hawl eiddo deallusol arall;
(ch) torri unrhyw hawl cyfrinachedd, hawl preifatrwydd neu hawl dan ddeddfwriaeth diogelu data;
(d) cynrychioli cyngor esgeulus neu’n cynnwys unrhyw ddatganiad esgeulus;
(dd) cynrychioli anogiad i gyflawni trosedd [cyfarwyddiadau i gomisiynu trosedd neu hybu gweithgaredd troseddol];
(e) dirmyg llys, neu’n torri unrhyw orchymyn llys;
(f) torri deddfwriaeth gwahaniaethu neu gasineb hiliol neu grefyddol;
(ff) cableddus;
(g) torri’r ddeddfwriaeth cyfrinachau swyddogol;
(ng) torri unrhyw ymrwymiad cytundeb sy’n ddyledus i unrhyw unigolyn;
(h) dangos ymddygiad treisgar;
(i) pornograffig, anweddus, awgrymog neu’n amlwg yn rhywiol;
(j) anwir, ffug, anghywir neu gamarweiniol;
(l) cynnwys unrhyw gyfarwyddiadau, cyngor neu wybodaeth arall y gellid gweithredu arnynt ac a allai, o’u gweithredu, achosi salwch, anaf neu farwolaeth, neu unrhyw golled neu ddifrod arall;
(ll) cynrychioli ‘sbam’;
(m) dramgwyddus, camarweiniol, twyllodrus, bygythiol, dilornus, aflonyddu, gwrthgymdeithasol, cas, yn gwahaniaethu neu’n ymfflamychol; neu
(n) yn achosi dicter, anghyfleustra neu bryder diangen i unrhyw unigolyn.

10. Gwarantau cyfyngedig

10.1 Nid ydym yn gwarantu nac yn honni:
(a) cyflawnder na chywirdeb yr wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan;
(b) bod y deunydd ar y wefan yn gyfredol; na
(c) y bydd y wefan nac unrhyw wasanaeth ar y wefan yn parhau ar gael.

10.2 Cadwn yr hawl i roi’r gorau i neu addasu unrhyw un neu’r cyfan o wasanaethau’r wefan, a rhoi’r gorau i gyhoeddi ar ein gwefan, ar unrhyw adeg yn unol â’n disgresiwn, heb unrhyw hysbysiad nac esboniad; ac eithrio i’r graddau y mae’r telerau ac amodau hyn yn darparu fel arall, ni fydd gennych yr hawl i unrhyw iawndal na thaliad arall os rhoir y gorau i neu os addasir unrhyw wasanaethau’r wefan, neu os ydym ni’n rhoi’r gorau i gyhoeddi’r wefan.

10.3 I’r graddau uchafswm a ganiateir gan ddeddfwriaeth berthnasol ac yn ddarostyngedig i Adran 11.1, rydym yn eithrio’r holl warantau a honiadau sy’n berthnasol i gynnwys y telerau ac amodau hyn, ein gwefan a defnyddio ein gwefan.

11. Cyfyngiadau ac eithrio atebolrwydd

11.1 Ni fydd unrhyw beth yn y telerau ac amodau hyn yn:
(a) cyfyngu ar neu’n eithrio unrhyw atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod;
(b) cyfyngu ar neu’n eithrio unrhyw atebolrwydd am dwyll neu gamgynrychiolaeth twyllodrus;
(c) cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd mewn unrhyw ffordd na chaniateir dan y gyfraith berthnasol; neu
(ch) yn eithrio unrhyw atebolrwydd na ellir eu heithrio dan y gyfraith berthnasol.

11.2 Mae cyfyngiadau ac eithriadau’r atebolrwydd a nodir yn yr Adran 11 hon ac mewn mannau eraill yn y telerau ac amodau hyn:
(a) yn ddarostyngedig i Adran 11.1; a
(b) rheoli’r holl atebolrwyddau sy’n deillio dan y telerau ac amodau hyn neu’n berthynol i gynnwys y telerau ac amodau hyn, yn cynnwys atebolrwyddau yn deillio mewn contract, yn y gyfraith camweddau (yn cynnwys esgeulustod) ac am dorri dyletswydd statudol.

11.3 I’r graddau y darperir ein gwefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar ein gwefan am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw natur.

11.4 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golledion yn deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

11.5 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golledion busnes, yn cynnwys (heb gyfyngu) colled neu niwed i elw, incwm, refeniw, defnydd, cynhyrchu, arbedion arfaethedig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol nac ewyllys da.

11.6 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golled neu lurgunio data, cronfa ddata neu feddalwedd.

11.7 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

11.8 Rydych chi’n derbyn fod gennym ni ddiddordeb yn cyfyngu ar atebolrwydd personol ein swyddogion a’n cyflogeion ac, o gofio’r diddordeb hwn, rydych chi’n cydnabod ein bod yn endid atebolrwydd cyfyngedig; rydych chi’n cytuno na wnewch gyflwyno unrhyw hawliad personol yn erbyn ein swyddogion na’n cyflogeion o ran unrhyw golledion rydych chi’n eu dioddef yn gysylltiedig â’r wefan neu’r telerau ac amodau hyn (wrth gwrs, ni fydd hyn yn cyfyngu ar nac yn eithrio atebolrwydd yr endid atebolrwydd cyfyngedig ei hun am weithredoedd neu gamweddau ein swyddogion a’n cyflogeion).

12. Torri’r telerau ac amodau hyn

12.1 Heb ragfarn i’n hawliau eraill dan y telerau ac amodau hyn, os ydych chi’n torri’r telerau ac amodau hyn mewn unrhyw ffordd, neu os ydym ni’n amau’n rhesymol eich bod wedi torri’r telerau ac amodau hyn mewn unrhyw ffordd; gallem:
(a) anfon un neu ragor o rybuddion ffurfiol atoch chi;
(b) atal eich mynediad i’n gwefan dros dro;
(c) eich gwahardd rhag mynegiad i’n gwefan yn barhaol;
(ch) blocio cyfrifiaduron sy’n defnyddio eich cyfeiriad IP chi rhag cael mynediad i’n gwefan;
(d) cysylltu ag unrhyw un neu eich holl ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd a gwneud cais eu bod yn blocio eich mynediad i’n gwefan;
(dd) dechrau achos cyfreithiol yn eich erbyn chi, p’un ai am dorri contract neu fel arall; a/neu
(e) atal neu ddileu eich cyfrif ar ein gwefan.

12.2 Lle rydym ni’n atal neu’n gwahardd neu’n blocio eich mynediad i’n gwefan neu unrhyw ran o’n gwefan, ni ddylech weithredu i osgoi atal neu wahardd neu flocio o’r fath (yn cynnwys, heb gyfyngu, creu a/neu ddefnyddio cyfrif gwahanol).

13. Amrywio

13.1 Gallem ddiwygio’r telerau ac amodau hyn o dro i dro.

13.2 Bydd y telerau ac amodau diwygiedig yn berthnasol i ddefnyddio ein gwefan o ddyddiad eu cyhoeddi ar y wefan, ac rydych chi trwy hyn yn hepgor unrhyw hawl sydd gennych fel arall i gael eich hysbysu am, neu gydsynio i, ddiwygiadau’r telerau ac amodau.

14. Aseinio

14.1 Rydych chi’n cytuno trwy hyn y medrwn ni aseinio, trosglwyddo, is-gontractio neu ymdrin fel arall â’n hawliau a/neu ein hymrwymiadau dan y telerau ac amodau hyn.

14.2 Ni chewch, heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, aseinio, trosglwyddo, is-gontractio neu ymdrin fel arall ag unrhyw rai o’ch hawliau a/neu ymrwymiadau dan y telerau ac amodau hyn.

15. Toradwyedd

15.1 Os yw unrhyw lys neu awdurdod cymwys arall yn penderfynu fod un o ddarpariaethau’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon a/neu na ellir ei orfodi, bydd y darpariaethau yn parhau i fod yn weithredol.

15.2 Petai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a/neu na ellir ei orfodi yn y telerau ac amodau hyn yn gyfreithlon neu y gellid ei orfodi petai rhan yn cael ei dileu, tybir fod y rhan honno wedi ei dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau yn weithredol.

16. Hawliau trydydd parti

16.1 Mae’r telerau ac amodau hyn er ein budd ni ac er eich budd chi, ac ni fwriedir iddynt fod o fydd neu’n rhai y gellir eu gorfodi gan drydydd parti.

16.2 Nid yw gweithredu hawliau partïon dan y telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i ganiatâd unrhyw drydydd parti.

17. Y cytundeb llawn

17.1 Yn ddarostyngedig i Adran 11.1, mae’r telerau ac amodau hyn, ynghyd â’n polisi cwcis, yn cynrychioli’r cytundeb llawn rhyngoch chi a ni yng nghyswllt eich defnydd o’n gwefan, ac maent yn goresgyn pob cytundeb blaenorol rhyngoch chi a ni yng nghyswllt eich defnydd o’n gwefan.

18. Y gyfraith ac awdurdodaeth

18.1 Rheolir a dadansoddir y telerau ac amodau hyn gan ac yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

18.2 Bydd unrhyw anghydfod yng nghyswllt y telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodau llysoedd Cymru a Lloegr.

19. Ein manylion

19.1 Mae’r wefan hon yn eiddo i ac fe’i gweithredir gan Gyngor Tref Rhuthun.

19.3 Ein prif leoliad busnes yw: Cyngor Tref Rhuthun, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AS

19.4 Cewch gysylltu â ni drwy anfon llythyr i’r cyfeiriad busnes uchod, drwy anfon neges e-bost i clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk neu drwy ffonio 01824 703797.